ข้อมูลด้านชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส อาชีพหลักของประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมาณร้อยละ 60 และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 20 และอาชีพรับราชการ ร้อยละ 20 สำหรับที่ตั้งและการคมนาคมของชุมชน สะดวก สบาย เป็นเส้นทางผ่านเพื่อไปถึงจังหวัดบึงกาฬ อันเป็นพรมแดนติดชายฝั่งแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาชีพต่างๆในชุมชนประกอบด้วย
- อาชีพทำนา
- อาชีพทำสวน
- อาชีพทำไร่
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
- อาชีพรับจ้าง
- อาชีพค้าขาย
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพบริการ
ศาสนา ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
จำนวนครัวเรือน 1,650 ครัวเรือน มีประชากร 6,804 คน
รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท / ครัวเรือน / ปี
ประเพณีประจำชุมชน
- การทำบุญมหาชาติ
- วันลอยกระทง
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีออกพรรษา และ
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่
- เครื่องจักรสาน
- การทอผ้า
- เครื่องมือจับสัตว์น้ำ เช่น แห อวน
การสนับสนุนการศึกษา
- ได้รับการอุดหนุนจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
- วัดป่าประดับทรงธรรม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
- กลุ่มประชาชนในเขตอำเภอวานรนิวาส และบริเวณใกล้เคียง