ข้อมูลด้านเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียน

1. ด้านนักเรียน

รายการ / รางวัล ปี /ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด / มอบ
-ชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงประสานเสียง
 ระดับประถมศึกษา ระดับอำเภอ
2554 สพป.สนง.เขต 3

2. ด้านผู้บริหารโรงเรียน

รายการ / รางวัล ปี /ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด / มอบ
- ดูงานการศึกษา The head – Master of hieu
Giang Junior High School at Dong Ha Town
2549  
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โครงการพิเศษ จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 2
2553  

3. ด้านโรงเรียน

รายการ / รางวัล ปี /ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด / มอบ
- โรงเรียนดีเด่น 2538 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยองคมนตรี ฯพณฯ
พลอากาศตรีกำธน
สินธวานนท์
- โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวด
มุมหนังสือในห้องเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3
2549 สพป.สนง.เขต 3