ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2555)
เปิดสอนระดับ อนุบาลหลักสูตร 3 ปี ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานภาพ            เอกชน
เขตพื้นที่บริการ      เทศบาลตำบลวานรนิวาส มี 5 ชุมชน
อยู่ในเขตเมือง       ไม่ใช่ชุมชนแออัด
อยู่ในเขตชนบท      ไม่ใช่เขตยากจนล้าหลัง
เป็นพื้นที่ที่              มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เขตพื้นที่การศึกษา    เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้บริหาร             นางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์
ตำแหน่ง                 ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( บริหารการศึกษา )
จำนวนครูรวม 19 คน แยกเป็นชาย 8 คน หญิง 11 คน
จำนวนนักเรียนรวม 564 คน ชาย 280 คน หญิง 284 คน
พื้นที่สถานศึกษา 1,200 ตารางวา อาคารทั้งหมด 2 หลัง
ห้องเรียน 19 ห้อง ห้องพิเศษ 5 ห้อง สนามกีฬา 400 ตารางวา
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 16 เครื่อง
ใช้ในการเรียนการสอน 13 เครื่อง
ใช้ในสำนักงาน 3 เครื่อง
สามารถใช้อินเตอร์เน็ต 16 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
ห้องจริยธรรม 1 ห้อง
ห้องนาฎศิลป์ 1 ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้องประชุม 1 ห้อง
ห้องสมุด 1 ห้อง
จำนวนหนังสือในห้องสมุด 900 เล่ม
โรงอาหาร 200 ที่นั่ง 1 หลัง
ส้วม 20 ที่นั่ง