ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
เลขที่ 121 หมู่ 3 ตำบลม่วง
อำเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร 47140
โทรศัพท์ 042 - 794230 โทรสาร 042 – 794230
Website : www. anubanpenchan.ac.th

เปิดสอนระดับ อนุบาลหลักสูตร 3 ปี ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

สถานภาพ - เอกชน
ขตพื้นที่บริการ เทศบาลตำบลม่วง มี 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงนอกเขต เทศบาลตำบลม่วง
อยู่ในเขตเมือง - ไม่ใช่ชุมชนแออัด
อยู่ในเขตชนบท - ไม่ใช่เขตยากจนล้าหลัง
ลักษณะพื้นที่ - ไม่ใช่พื้นที่ชายแดน และไม่ใช่พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา
เป็นพื้นที่ที่ - มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้บริหาร นายวัฒนา อุปพงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวนครูรวม 12 คน แยกเป็นชาย 5 คน หญิง 7 คน
จำนวนนักเรียนรวม 341 คน ชาย 199 คน หญิง 142 คน
พื้นที่สถานศึกษา 3 ไร่ 2 งาน อาคารทั้งหมด 2 หลัง
ห้องเรียน ห้องพิเศษ 3 ห้อง สนามกีฬา 120 ตารางเมตร
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง
ใช้ในการเรียนการสอน 10 เครื่อง
ใช้ในสำนักงาน 1 เครื่อง
สามารถใช้อินเตอร์เน็ต 11 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้องสมุด 1 ห้อง จำนวนหนังสือในห้องสมุด 400 เล่ม
ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
ห้องพยาบาล 1 ห้อง
โรงอาหาร 1 โรงพร้อมที่ประกอบอาหาร