ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
เลขที่ 372 หมู่ 4 ถนนเดื่อเจริญ
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120
www.anubanpenchan.ac.th

โทรศัพท์ 042 - 973434 โทรสาร 042 - 973423