โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เดิมเป็นบ้านเช่าบ้านเลขที่ 208
บ้านโพนไคร ถนนสายบ้านม่วง - บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยนางเพ็ญจันทร์
อุปพงษ์ เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลในปีการศึกษา 2539

ในปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร
และ ได้ขอก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 รูปตัวแอลขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 34 เมตร และ ขนาดกว้าง
10.00 เมตร ยาว 28 เมตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 121 หมู่ 3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
พร้อมทั้งเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา สอนวิชาสามัญในปีการศึกษา 2547
โดยมีนางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 4 ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนจำนวนทั้งหมด 10 ห้อง รวมความจุนักเรียนสูงสุด 462 คน
โดยนางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นายวัฒนา อุปพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน