ภายในปี 2560 โรงเรียนอนุบาล เพ็ญจันทร์บ้านม่วง มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้เป็นมนุษย์


 
 


ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
ร้องเพลงประสานเสียง
 ระดับประถมศึกษา
ระดับอำเภอ


 
 


โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
บ้านม่วง ก่อตั้งเมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2539
เดิมเป็นบ้านเช่า
บ้านเลขที่ 208


 
 

โรงเรียนอนุบาล
เพ็ญจันทร์บ้านม่วง
โดยนางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์
เปิดทำการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาลในปีการศึกษา
2539


 
 

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เดิมเป็นบ้านเช่าบ้าน
เลขที่ 208 บ้านโพนไคร ถนนสายบ้านม่วง -
บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร โดยนางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลใน
ปีการศึกษา 2539