โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
เป็นสถาบันที่จัดการศึกษา
ให้นักเรียนมีความรู้ความ
สามารถตามหลักสูตรที่
สนองความต้องการของ
นักเรียนและชุมชน


 
 


โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลวานรนิวาส อาชีพหลักของประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม


 
 


โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2533 เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
เพ็ญจันทร์เนิร์สเซอร์รี่และ
ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 372


 
 

ผู้ก่อตั้งคือ นางเพ็ญจันทร์
อุปพงษ์ ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการและ
ผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งเป็น
ผู้รับใบอนุญาต


 
 

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2533 เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
เพ็ญจันทร์เนิร์สเซอร์รี่ และย้ายมาตั้งอยู่เลขที่
372 หมู่ 4 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ ผู้ก่อตั้งคือ นางเพ็ญจันทร์
อุปพงษ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
และผู้รับใบอนุญาต