ผู้ก่อตั้งคือ นางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้รับใบ
อนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงด้วย และได้รับใบอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มเติมจาก
60 คนเป็น 120 คน จำนวน 3 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2534