โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 4
ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนจำนวนทั้งหมด 10 ห้อง รวมความจุนักเรียนสูงสุด 462 คน
โดยนางเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นายวัฒนา อุปพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน