โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ที่สนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน มีความรู้ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีสุขภาพอนามัยทั้งร่างกาย
และจิตใจ ที่สมบูรณ์ รู้และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
การกีฬา เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ
อาคารสถานที่มีความพร้อม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบครบวงจร ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส


       
 


 

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิด  
    มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้จากสภาพจริง
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. จัดสภาพแวดล้อม จัดหาและผลิตสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
    คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และ มีจินตนาการ
5. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
    ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

จุดประสงค์ของโรงเรียน (GOAL)


1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค รู้จักหลีกเลี่ยงจากอุบัติภัย
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่ดีงามรู้จักควบคุมอารมณ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสังเกต สำรวจ มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามระดับความรู้ ทักษะ
   ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ (STRATEGY)

1. เร่งรัดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การดำรงรักษาคุณธรรมและ
    ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมครูให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานมีขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิทัศน์ การเป็นองค์กร
    และชุมชนแห่งการเรียนรู้