ภายในปี 2560 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะกระบวนการคิด อ่านเก่ง
เขียนเก่ง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


       
 


 

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด     มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้จากสภาพจริง
    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.จัดสภาพแวดล้อม จัดหาและผลิตสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และ มีจินตนาการ
4.ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน    ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา


จุดประสงค์ของโรงเรียน (GOAL)


1. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค รู้จักหลีกเลี่ยงจากอุบัติภัย
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่ดีงามรู้จักควบคุมอารมณ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสังเกต สำรวจ มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามระดับความรู้ ทักษะ
   ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ (STRATEGY)

1. เร่งรัดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การดำรงรักษาคุณธรรมและ
    ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมครูให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานมีขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิทัศน์ การเป็นองค์กร
    และชุมชนแห่งการเรียนรู้